تماس با ما

home تبریز، خیابان راه آهن، تقاطع قطران پاساژ عمران، طبقه همکف، پلاک 24و26

icon2  34391165 – 34391164 – 041

fax-top-view 34424338 -041

icon2  تلفن دفتر مرکزی  35511055 – 35518859 – 35517208 – 041

fax-top-view 35519997 – 041

telegram-logo Join Channel Telegram


 No. 26 & 24 , Ground floor of Omran complex, Qatran Sq.Tabriz, Iran home

 34391164 – 34391165 – 41 98+  icon

 34424338 – 41 98+ fax-top-view

 35517208 – 35518859 – 35511055 – 41 98+  icon

 35519997 – 41 98+ fax-top-view

 info@tw-youli.irblack-envelope


www.TORKHydraulics.com www

www.laheghi.com www

www.laheghi.ir www

com.شیردستی.www www

com.اتوماسیون.www www